محورهاي تحقيقاتي اصلي قطب علمي مخابرات

  • 1. RF/Microwave/MM-Wave

  • 2. EMC/EMI

  • 3. آنتن و انتشار امواج

  • 4. سيستمهاي مخابرات بدون سيم

  • 5. رادار

  • 6. سيستمهاي مخابرات ماهواره اي

  • 7. سيستمهاي مخابرات ديجيتال

  • 8. پردازش سيگنال