آدرس پستي تهران، خيابان حافظ، روبروي سميه، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي برق (طبقه چهارم ساختمان ابوريحان) دفتر قطب مخابرات سيستمهاي مخابرات راديوئي فركانس بالا
تلفن 64543307
دورنگار 66406469