اهداف عمده قطب

  • 1. گسترش مرزهاي دانش و تحقيقات در زمينه مخابرات راديوئي.

  • 2. توليد علم و دانش در زمينه مخابرات راديوئي

  • 3. توليد دانش فني در زمينه مخابرات راديوئي به منظور پاسخگوئي به نيازهاي كشور

  • 4. تقويت فعاليتهاي علمي گروهي در زمينه مخابرات راديوئي

  • 5. ايجاد مرجع مناسبي براي طرح، نظارت و مشاوره در زمينه هاي مورد توجه مخابرات راديويي.