قطب علمی سیسمتمهای مخابرات رادیویی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)