کتب منتشره توسط اعضاء قطب از سال 1383

 • نويز در مدارات و سيستمهاي مخابرات الكترونيكي (مدلسازي، تحليل و اندازه گيري)

  تاليف دكتر عبدالعلي عبدي‌پور

  سال 1383
 • خطوط انتقال مخابراتي

  تاليف دكتر عبدالعلي عبدي‌پور

  سال 1385
 • اصول سیگنال ها و سیستمها

  ترجمه دکتر مسعود شفیعی

  سال 1384
 • آموزش الکترونیکی

  ترجمه دکتر مسعود شفیعی

  سال 1385
 • ساختار اطلاعات شبکه‌ها و وب

  ترجمه دکتر مسعود شفیعی

  سال 1385
 • عصر اطلاعات

  ترجمه دکتر مسعود شفیعی

  سال 1385
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات در خدمت فقر‌زدایی

  ترجمه دکتر مسعود شفیعی

  سال 1385
 • مباني برق

  تاليف دكتر حسن غفوري فرد

  سال 1384