بسمه تعالي

صفحه شخصي ياسر نوروزي

به جان زنده دلان سعديا كه ملك وجود                            نيرزد آنكه دلي را ز خود برنجاني                           

ساير

برنامه حضور و مراجعه

دروس

زمينه هاي تحقيقاتي

اطلاعات شخصي