مدلسازي و كنترل انواع توربين هاي بادي 

 

 

مدرس: دكتر مهدي كراري - استاد دانشكده مهندسي برق

 

 

مدت دوره: 30 ساعت

 

 

مباحث :

- علل استفاده از نيروگاه هاي بادي

 - آمار رشد نيروگاه هاي بادي در سالهاي اخير و آتي

 - انواع نيروگاه هاي بادي

-  اجزاء مختلف در نيروگاه هاي بادي

- نحوه مدلسازي اجزاء مختلف - بدست آوردن يك مدل كامل براي يك نيروگاه بادي

 - مشكلات اتصال نيروگاه بادي به يك شبكه قدرت

- اهداف كنترلي در يك نيروگاه بادي

 - روشهاي مختلف طراحي كنترل كننده در نيروگاه بادي.