شناسايي و  مدلسازي سيستم هاي ديناميكي

 

مدرس: دكتر مهدي كراري - استاد دانشكده مهندسي برق

 

 

مدت دوره: 30 ساعت

 

 

مباحث :

 - تعريف سيگنال و سيستم

- تعريف انواع سيستم معرفي سيستم هاي ديناميكي

 - تعريف مدلسازي و علل نياز به مدلسازي در مهندسي 

- روشهاي مختلف مدلسازي-  نحوه مدلسازي تحليلي (جعبه سفيد) با استفاده از قوانين فيزيكي

-  نحوه و روشهاي مختلف مدلسازي آزمايشي (شناسايي سيستم ها)

- روشهاي مهم شناسايي سيستمهاي خطي (حداقل مربعات، تنفيرهاي كمكي،..)

- روشهاي مهم شناسائي سيستم هاي غير خطي - مدلسازي تركيبي.